Wednesday, March 8, 2017

Balaguer

Balaguer [-ger] Joaquin, *1907, re-akční dominikánský politik; opírá se o domácí oligarchii a zahr. imper; prez. řep. 1960-62 (1962-65 v exilu v USA) a znovu 1966-78.

Bukovany

Bukovany, obec v Západoč. kr., okr. Sokolov, 2082 obyv. Prům. paliv, tepelná elektrárna.

Tuesday, March 7, 2017

Carnotizace

carnotizace [k-ty-], zásah do tepelných oběhů motorů a prac. strojí, jehož účelem je přiblížit tyto oběhy ideálnímu oběhu Camotovu (v.t. Carno-tůvoběh).

17.st.

17.st., vznikaly péči jednoty o tvorbu nových písní a o hud. vzděláni. Po Bílé hoře ovlivnily vývoj zejm. na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Německu. Českobudějovická pánev, geomorfologický celek na J ČSR v Jihoč. pánvích. Plochá sníženina, nejvyšší Vráže, 480 m n.m. Zbytky křídových a třeti-homich usazenin. Rybníky. — Nepravidelně a nesouvisle rozšířená hnědouhelná pánev s několika samostatnými uhlonosnými výskyty oligocen-ního až miocenního stáří. Uhelná sloj má mocnost 4 —6 m(např. Mydlovary, Vodňany, Račice).

M. v sev. Francii

m. v sev. Francii, 93 100 obyv. Prům. stroj., chem., keramický, text., hutní, rybný (přední fr. rybářský přístav). Tranzit do Velké Británie, boulovitost viz nádorovitost.

Cukor George

Cukor George, *1899. amer. film. režisér maď. pův. Ve své práci se zaměřil na film. ztvárnění děl svět. liter. (David Copperjield, Romeo a Julie, Violela, Plynové lampy, My Fair Lady).

Demetrescu

Demetrescu [-ku] Georghe, 1885 -1969, rumunský astronom a seizmolog; prof. univ. v Bukurešti, ředitel tamější observatoře, člen Rumunské AV. Zakl. systematického astr. a seizmologického výzk. v Rumunsku.

Caatinga

caatinga [katy-, port.], typ přechodného nízkého lesa a trnitých křovin mezi deštnými pralesy a savanami v semiaridních oblastech Brazílie. Cabaj-Čápor, zeměd. obec v Západosl. kr., okr. Nitra, 4031 obyvatel. „Cabal“ [kebel], angl. vláda 1670-74 za Karla II.; ozn. podle zač. písmen ministrů (Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley, Lauderdale), kteří podporovali absolutistické a kat. snahy krále proti parlamentu; vláda odstoupila v důsledku Test actu. caballero [kavalje-, Span.], špan. rytíř ve středověku; přeneseně urozený pán, kavalír.

Monday, March 6, 2017

Cedenbal Jumdžagín

Cedenbal Jumdžagín, *1916, mongolský politik a státník, představitel mez. děl. a kom. hnutí; od 1939 člen Mongolské rev. strany, 1940-54 gen. tajemník jejího ÚV, 1952 — 74 předseda rady min.; od 1958 prvni lajemník

Bravais

Bravais [brávej Auguste, 1811 -1863, fr. fyzik, člen Fr. AV. Zabýval se opt. a magnetismem, vybudoval teorii krystalové mříže.

Arabská legie

Arabská legie, ozbrojené sily Zajordán-ska od 1921 (od 1950 Jordánská). Zal. a vedena Brity. 1956 A. I. reorganizována a stala se součásti jordánské armády.

Bond George Phillips

Bond George Phillips, 1825 — 1865, a-

Dubček Alexander

Dubček Alexander, *1921, sl. polit, činitel; vedoucí představitel pravicově oportunistických sil v ÚV KSČ v krizových letech 1968 — 69. 1963 — 68 první tajemník ÚV KSS, 1968 — 69 první tajemník ÚV KSČ, 1969 předseda FS. Podílel se na prohloubeni

Bongo Omar

Bongo Omar, *1935, gabunský politik; 1966-67 viceprez., od prosince 1967 prez. rep.; 1973 přestoupil k islámu a změnil jméno na Omar (pův. Al-bert-Bernard).

Sunday, March 5, 2017

Čandígarh

Čandígarh [-dý-J, m.. v Indii v Paň-džábu, 219 000 obyv. Dop. křižovatka. Novodobý plán m. arch. zpracoval Le Corbusier. Spojené hl.m. členských států Paňdžáb a Hariana.

Bělehrad

Bělehrad, srbsky Beograd — hl.m. Jugoslávie a Srbska na soutoku Sávy s Dunajem, 182 km2, 770 100 obyv. Sídlo ústředí Svazu komunistů Jugoslávie, Svazové lidové skupštiny. Svazové výkonné rady a jiných celostátních instituci. Prům. stroj, (zeměd. stroje, kuličková ložiska), automobilový, let., el.tech., chem., gumárenský, text., potr., kožedělný, polygr. Velká dop. křižovatka. - Nejst. část je na soutoku obou ř. se zbytky řim. staveb, pevnost Kalemegdan (18.st.). turecká mešita (I7.st.). Nár. div. z pol. 19.st. Od 1960 se buduje na pravém břehu Sávy moderní čtvrť Novi Beograd. Prům. je soustředěn v předměstích Zemun. Rakovica, Železník. Srbská AV, vysoké školy, univ. (zal. 1863), muzea, divadla. — B. leží na místě keltského a později řim. m. Singidu-num; za řím. císařství sídlem legie a části dunajské flotily. Ve středověku pohraniční pevnost na pomezí Uher. Byzance, Bulharska a Srbska: 1402 až 1424 hl.m. Srbska. 1521 B. připojen k turecké říši; za válek s Habsburky několikrát dobyt (1717 Eugen Sa-vojský). 1804 — 13 střediskem prvního srb. povstání, po jeho potlačení turecká posádka až do 1867. Od 1830 hl.m. Srbska, od 1918 Jugoslávie.

Capri

Capri [ka-], řim. Capreae — ostrov v Tyrhénském moři, při již okraji Neapolského zálivu v Itálii, l'),4 km2. Vápencový ostrov(Solaro, 589 m n.m.) se skalnatým pobřežím, Modré jeskyně (Grotta Azzurra). Městečko C je střediskem tur. ruchu; přistav Marina Grande. Zříceniny ant. pa látá. capriccio [ka-č-, it.], hud. skladba rozmarného rázu.

Dionisij

Dionisij, asi 1440- před 1508, ni$- malíř ikon vynikajících jemnou a bohatou barevností a složitou ikonografi : malby Ferapontovského kláštera, ikony z Pavlovo-Obnorského a Vomésen-ského kláštera.

Braun Harald

Braun Harald, 1901 —1960, něm. (NSR) film. scenárista a režisér s pokrokovými tendencemi (Nora, Snění. Srdce světa, Královská výsost, Vyslankyné). Braun Karl Ferdinand, 1850 — 1918, něm. fyzik. Zabýval se bezdrátovým spojením, krystalovými detektory a směrovým vysíláním. Objevitel katodové (Braunovy) trubice. Nob.c.(1909) s Marconim.

Punktace

punktace, vrchol pokusů o vyřešení sporných

Saturday, March 4, 2017

Deprese

deprese [lat.], snížení, skleslost, sklíčenost; 1. fyz. kapilární d., jev, kdy je povrch nesmáčivé kapaliny v kapiláře snížen a vypouklý ke středu; v.t. elevace; 2. astr. a) úhlová vzdálenost nebeského tělesa pod obzorem; b) snížení obzoru, vyvolané refrakcí světla v atmosféře (pozorovatelné zejm. na moři); c) mělká kruhovitá prohlubeň v měsíčním moři nebo valové rovině;

Dolichos

dolichos [řec.].Dolichos lablah — bylina z čeledi bobovitých. Roste v trop. a subtrop. oblastech. Lusky a semena se používají jako zelenina.

Dum spiro, spero

dum spiro, spero [spiró spéró. lat.], dokud dýchám, doufám, dumy [rus., ukr.]. ukr. lid. lyricko-epické zpěvy s hist. tematikou, zpívané recitativem s doprovodem bandury, kobzy nebo lyry s prvky improvizace. Vznikaly v 15. — 17.st. mezi kozáctvem, opěvují boje s Tatary, povstání Chmel-nického apod. Č. výbor Kozácké dumy. duna [germ.] viz přesyp.

Boěník

boěník, šunt - odpor připojený paralelně k přístroji měřícímu el. proud. V.t. el. přístroje.

Caudillismus

caudillismus [kaudyliz-, špan. < arab], označeni užívané pro vládu reakčních diktátorů v některých zemích Lat. Ameriky (podle režimu špan. diktátora „caudilla" Franka). C. se opírá o moc latifundistú a o vliv cizích monopolů a využívá slabosti dem. sil. caudillo [kaudyljo, špan. < arab.], vůdce — označeni špan. diktátora Franca. Candwell [kód-] Chrislopher, 1907 až 1937 (padl ve špan obč. válce), vl.jm. Ch. St. John Sprígg, angl. novinář a marx. lit. kritik (Illusion and Reality — Iluze a realita); psal též detektivní romány, povídky, básně. Cauchy [koši] Augustin Louis, 1789 až 1857, fr. matematik; prof. École Poly-technique. Napsal přes 700 prací z mat. a mat. fyz. Přispěl k revizi základů mat. analýzy, vyslovil základní věty teorie komplexních funkcí; zabýval se teorii diferenciálních rovnic, aplikovanou mat., algebrou (determinanty a teorií grup substitucí).

Ambros Vladimír

Ambros Vladimír, 1890—1956, č. dirigent a skladatel; autor hudby orchestrální, oper (Ukradené štěstí), komorních a jiných děl.

Friday, March 3, 2017

Budníček

budníček, Phylloscopus — rod ptáků z čeledi pčnicovitých. Žijí v lesích. V ČSSR hnízdí 3 druhy; všechny jsou chráněné.

Acetáty

acetáty [lat.] viz kyselina octová. Acetobacter [-bak-, lat. + řec.], octová bakterie — rod bakterií pravděpodobně z če.edi Pseudomonadaceae. Napadají alkoholické výrobky. Vyskytují se všude. Hl. druhy např. A. aceti, A. xylinam, A. ascendens. aceton [lat.], 2-propanon, dimethyl-keton, CHjCOCH3, nejjednodušší keton, hoilavá bezbarvá kapalina aromatického zápachu. Připravuje se nyní synteticky. Důležité rozpouštědlo tuků a pryskyřic, surovina pro chem. průmysl.

Dubiózní

dubiózní [lat.], pochybný, nejistý, dublé viz double.

Cachin

Cachin [kašen] Marcel, 1869 —1958, fr. kom. politik; pracovník fr. a mez. děl. hnuti, od 1891 člen Fr. děl. strany, jeden ze zakl. KS, 1918 — 58 šéfredaktor P Humanitě, 1935 první kom. senátor, 1935 —43 člen exekutivy KI. Autor článků a polit.-hist. prací, cacfauctia [kačuča, špan.], špan. lid. tanec v mírném tempu.

Český Brod

Český Brod, m. ve Stredoč. kr.. okr. Kolín, 6642 obyv. Prům. stroj., chem.

Thursday, March 2, 2017

Bázárgán Mahdi

Bázárgán Mahdi, * asi 1906 nebo 1909, íránský politik, stoupenec islámské rep.; za svou protimonarchistickou činnost často vězněn; od leden — listopad 1979 předseda prozatímní vlády. Bazarov (Rudněv) Vladimír Alexandro-vič, 1874—1939, sov. ekonom, filozof a publicista. Přel. (společně se Skvor-covem-Stěpanovem) Marxův Kapitál do ruštiny (1907 — 09). Zabýval se hl. otázkami perspektivního plánování, báze [řec.], základna, východisko;

Branco

Branco [-ku], r. v Brazílii, levostranný přítok Negra, 1400 km dlouhá. Vzniká na l Guayanské vysočiny soutokem ř. Uraricoera a Tacutu.

Bachureft

Bachureft, geomorfologický celek na S Slovenska, v Podhólno-magurské oblasti, nejvyšší Bachureň, 1082 m n.m.

Botrytidy

botrytidy [-tý-, řec.], choroby rostl., působené houbami rodu Botrvžs. Na organech rostl, se vytvářejí >edé, později hnědnoucí povlaky. Postihují např řepu. okurky, mrkev, jahodnik.

Cimbál

cimbál [lat. < řec], hud. nástroj strunný úderový bez klávesnice. Má lichoběžníkový tvar, 3 — 4 struny projeden tón rozeznivané údery dřevěných paliček.